ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ)- ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

Θεσσαλονίκη, 8-8-2013

Αρ.Πρ.:6269

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος(Π.Ο.Ε) καλεί σύμφωνα με το άρθρο 28 και επόμενα του καταστατικού  τα μέλη σε τακτική Γενική Συνέλευση (Συνέδριο Αντιπροσώπων)στις 17 Νοεμβρίου  2013, ημέρα Κυριακή  στην Θεσσαλονίκη(Αίθουσα εκδηλώσεων Ευξείνου Λέσχης, Λεωφόρος Νίκης 13-παραλία, 2ος όροφος, τηλέφωνο 2310   241753) με θέματα:

1)Εκλογή Προέδρου,  Γραμματέα της Συνελεύσεως   και 5μελούς εφορευτικής   επιτροπής .

2)Λογοδοσία Απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

3)Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής .

4)Συζήτηση επί των πεπραγμένων και της λογοδοσίας του Δ.Σ .

5)Απόφαση για την απαλλαγή ή μη του Δ.Σ από κάθε ευθύνη .

6)Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ και εξελεγκτικής επιτροπής.

     Ώρα έναρξης Συνέλευσης 10:30π.μ   -      Ώρα λήξης ψηφοφορίας 7 μμ.

     Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 24 Νοεμβρίου  2013 στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης .   

      Για τις περιφερειακές συνόδους των μελών και εκλογή των περιφερειακών Συμβουλίων των Σ.Πο.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού καθορίζει  ως χρόνο διεξαγωγής τους  από τις 13-8-2013 έως τις 13-10-2013. Η ακριβής ημερομηνία , ο τόπος και τα θέματα θα καθορισθούν με αποφάσεις των κατά τόπους περιφερειακών συμβουλίων των Σ.Πο.Σ. και τα σωματεία θα ενημερωθούν με  σχετικές προσκλήσεις  που θα λάβουν το  αργότερο 10 μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Περιφερειακής Συνόδου των μελών.

       Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού  η Περιφερειακή Σύνοδος των μελών απαρτίζεται από τον Πρόεδρο κάθε σωματείου ή τον νόμιμο  αναπληρωτή του και από ένα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο  οριζόμενο από τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων.

      Δηλαδή κάθε σωματείο συμμετέχει στις Περιφερειακές Συνόδους των μελών με δύο εκπροσώπους του, που έχουν και οι δύο δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να θέσει μέχρι πέντε  σταυρούς  προτιμήσεως.

      Δικαίωμα συμμετοχής (εκλέγειν και εκλέγεσθαι-νομιμοποίηση αντιπροσώπων)στη Γενική Συνέλευση της 17ης Νοεμβρίου ή 24ης Νοεμβρίου 2013.        Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του Συνεδρίου Αντιπροσώπων (Γενική Συνέλευση)  έχουν οι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών της Π.Ο.Ε, που η αίτησή τους για εγγραφή έχει εγκριθεί έξι μήνες τουλάχιστον πριν από την συνέλευση. 

      Κάθε σωματείο συμμετέχει στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση με δύο αντιπροσώπους  του .   Ο ένας θα είναι ο Πρόεδρος ή   ο νόμιμος αναπληρωτής του ή  οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ του σωματείου οριζόμενο από το Δ.Σ .  Ο άλλος μπορεί να είναι οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ μέλος του σωματείου.  Τα σωματεία που στην τελευταία εκλογοαπολογιστική συνέλευσή τους ψήφισαν πάνω από 300 μέλη  δικαιούνται να συμμετέχουν στα εκλογοαπολογιστικά Σ.τ.Α και με τρίτο αντιπρόσωπό τους.

       Για την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων πρέπει να προσκομίζονται φωτοτυπίες από το πρωτότυπο :

Α)Του  πρακτικού  κατάρτισης του Δ.Σ  σε σώμα .

Β)Πρακτικό του Δ.Σ  διορισμού των αντιπροσώπων .

Γ)Σε περίπτωση συμμετοχής και τρίτου αντιπροσώπου, αντίγραφο πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των ψηφισάντων κατά την τελευταία εκλογοαπολογιστική συνέλευση. 

     Η αναγνώριση της ταυτότητας του αντιπροσώπου θα γίνεται με επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο παραστατικό που θα φέρει την
φωτογραφία του.

      Παρακαλούνται οι διοικήσεις  των σωματείων να διαβιβάσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στην έδρα της Π.Ο.Ε το αργότερο μέχρι 8 Νοεμβρίου και ώρα 15.00, ώστε να δοθεί η δυνατότητα  στην γραμματεία να προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο και  στη σύνταξη των σχετικών καταλόγων των αντιπροσώπων.

      Για το 19μελές Δ.Σ της Π.Ο.Ε θα εκλεγούν τα 14 μέλη από το Συνέδριο των Αντιπροσώπων(Γενική Συνέλευση), αφού, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Καταστατικού οι  Πρόεδροι των πέντε  Περιφερειακών Συμβουλίων των Σ.Πο.Σ. , που θα έχουν ήδη εκλεγεί, συμμετέχουν, λόγω του αξιώματός τους , στο
ΔΣ της Π.Ο.Ε. .  Η εκλογή των υπολοίπων 14 μελών του Δ.Σ γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο αντιπρόσωποι που μετέχουν νομίμως στο  Συνέδριο. Τα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου  εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας σε σταυρούς προτιμήσεως. Κάθε αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να θέσει μέχρι  7  σταυρούς προτιμήσεως για το Δ.Σ και μέχρι δύο σταυρούς για την εξελεγκτική επιτροπή.

       Οι υποψηφιότητες για τα όργανα της Π.Ο.Ε  πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 14 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 3μ.μ,  ώστε να διευκολυνθεί η διοίκηση στο έργο της προετοιμασίας του συνεδρίου και των αρχαιρεσιών. Μέσα στην ίδια προθεσμία συνιστάται και η οικονομική τακτοποίηση των μελών. (Δικαίωμα εγγραφής 50,00 ευρώ και  ετήσια  συνδρομή  50,00 ευρώ).

       Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό  η ταμειακή τακτοποίηση επιτρέπεται  μέχρι και την έναρξη της γενικής συνέλευσης . 

       Τα έξοδα μετακίνησης των αντιπροσώπων θα βαρύνουν τα σωματεία που  εκπροσωπούν .

        Παρακαλούνται όλα τα σωματεία μέλη και οι αντιπρόσωποι που θα ορίσουν,  να είναι παρόντες κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα έναρξη της συνέλευσης  (17 Νοεμβρίου ή  24 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή  και ώρα 10.30 π.μ) .

 

      

        Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας

  Γεώργιος Παρχαρίδης                                      Γιώργος Γεωργιάδης

 Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ                                 Δημοσιογράφος