ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
( Π.Ο.Ε )


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΆΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται ομοσπονδία ποντιακών σωματείων Ελλάδας με την επωνυμία «Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας» (Π.Ο.Ε), με έδρα τη Θεσσαλονίκη και μόνιμο γραφείο εκτελεστικής γραμματείας στην Αθήνα.

ΆΡΘΡΟ 2
Σκοποί της Π.Ο.Ε. είναι:
1. Η διατήρηση της ταυτότητας του Ποντιακού Ελληνισμού, η δημιουργία και λειτουργία κέντρου έρευνας της ιστορίας, του πολιτισμού και της γλώσσας του.
2. Η Διεθνοποίηση, η Διεθνής Αναγνώριση και Καταδίκη της Γενοκτονίας
των Ελλήνων Ποντίων .
3. Η ένταξη στοιχείων από την ιστορία και την παράδοση του Ποντιακού
Ελληνισμού στην διδακτική ύλη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης .
4. Η συμβολή στην ένταξη και αποκατάσταση των νεοπροσφύγων Ελλήνων Ποντίων από τις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ .
5. Η αλληλεγγύη για τη στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των απανταχού ποντίων, όπου αυτά καταπατούνται.
6. Η σύσφιξη των σχέσεων των σωματείων μελών της, η μελέτη και προβολή κοινών θέσεων επί θεμάτων μείζονος ποντιακού ενδιαφέροντος, η ιστορία, ο πολιτισμός, η θρησκευτική, λαϊκή, πολιτιστική παράδοση και η ανάπτυξη κοινών δράσεων συνολικά και κατά γεωγραφικές περιφέρειες.
7. Η σύσφιξη των σχέσεων, η επικοινωνία και η συνεργασία με τις ομοσπονδίες και άλλους φορείς Ποντίων του εξωτερικού, η πραγματοποίηση περιφερειακών, πανελλαδικών και, σε συνεργασία με τους άνω φορείς, Παγκοσμίων Συνεδρίων και η επιδίωξη της ενιαίας έκφρασης και δράσης των Ποντίων σε παγκόσμιο επίπεδο.
8. Η δημιουργία συντονιστικού οργάνου νεολαιών των μελών.
9. Η απόκτηση Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών, η έκδοση εντύπων και βιβλίων και η δημιουργία κέντρου νέων τεχνολογιών και επικοινωνιών.
10. Η χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διατριβών σε θέματα κυρίως ιστορίας, πολιτισμού κα λαογραφίας του Ποντιακού Ελληνισμού .
11. Η υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης σε τομείς απασχόλησης ιστορικής έρευνας, πολιτισμού και άλλων συναφών δράσεων, δραστηριότητα που μπορεί να επιδιωχθεί και μέσω ανεξάρτητων μη κερδοσκοπικών περιφερειακών φορέων υπό την εποπτεία του Δ.Σ της Π.Ο.Ε .
12. Η στήριξη της προσπάθειας για τη δημιουργία της πόλης Ρωμανία.
13. Η ανέγερση κεντρικού μνημείου Γενοκτονίας των Ποντίων .
14. Η αλλαγή του νομικού και διοικητικού καθεστώτος του Ν.Π.Δ.Δ. Ιερού Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά», ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και επιτευχθεί η ουσιαστική ανιστόριση της Ιεράς Μονής.

ΆΡΘΡΟ 3
Μέσα για τη επίτευξη του σκοπού της Π.Ο.Ε είναι οι κάθε είδους εναρμονισμένες με αυτόν πρόσφορες, νόμιμες μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες.ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ

ΆΡΘΡΟ 4
Μέλος της Π.Ο.Ε. μπορεί να γίνει κάθε νόμιμα συνεστημένο σωματείο εφόσον έχει σκοπό πολιτιστικό ή κοινωνικό, έχει προδήλως ποντιακό χαρακτήρα και η έδρα του βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια .ΆΡΘΡΟ 5
Για την εγγραφή μέλους της Π.Ο.Ε. απαιτείται :
Α) Αίτηση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του υποψηφίου μέλους, που περιέχει και δήλωση για την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, η οποία υποβάλλεται έξι τουλάχιστον μήνες μετά τη νόμιμη έγκριση του καταστατικού του και να συνοδεύεται από:
1) Απόφαση περί εγγραφής στη δύναμη της Π.Ο.Ε του οργάνου που είναι κατά το καταστατικό του υποψήφιου μέλους αρμόδιο να αποφασίζει τη συμμετοχή του σε δευτεροβάθμια οργάνωση. Η απόφαση αυτή πρέπει να προσκομίζεται σε φωτοτυπικό αντίγραφο .
2) Φωτοτυπικό αντίγραφο του καταστατικού όπως αυτό ισχύει μετά από τυχόν τροποποιήσεις.
3) Αντίγραφο πρακτικού της τελευταίας εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης ή μόνο της εφορευτικής επιτροπής από τα οποία να προκύπτει ο αριθμός των ψηφισάντων μελών .
4) Αντίγραφο πρακτικού κατάρτισης του Δ.Σ σε σώμα και τυχόν αποφάσεις που τροποποιούν τη σύνθεση του.

Β) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε. περί εγγραφής του μέλους.


ΆΡΘΡΟ 6
Η αίτηση εγγραφής κατατίθεται στο Δ.Σ της Π.Ο.Ε και εισάγεται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στην πρώτη μετά την κατάθεσή της συνεδρίαση του Δ.Σ της Π.Ο.Ε ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού συμβουλίου περί εγγραφής ή μη που υποστηρίζει στο Δ.Σ ο Πρόεδρος του οικείου περιφερειακού συμβουλίου.
Αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης επιτρέπεται μόνο μια φορά και μόνο για την επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Το υποψήφιο μέλος μπορεί να παραστεί δια του προέδρου του ή άλλου εξουσιοδοτημένου μέλους στη συζήτηση της αιτήσεως του. Η απόφαση του Δ.Σ επί της αιτήσεως γνωστοποιείται στο υποψήφιο μέλος με συστημένη επιστολή το αργότερο εντός μηνός από τη λήψη της.
.

ΆΡΘΡΟ 7
Αν απορριφθεί η αίτηση εγγραφής μέλους ή δεν ληφθεί απόφαση εντός τριών μηνών από την διαβίβασή της στο Δ.Σ της Π.Ο.Ε το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει στο πρώτο μετά την απόρριψη τακτικό ή έκτακτο Συνέδριο των Αντιπροσώπων (στο εξής: Σ.τ.Α) που αποφασίζει οριστικά έπ’ αυτής. Μπορεί επίσης να προσφύγει με αγωγή στο αρμόδιο κατά νόμο δικαστήριο κατά της απόφασης του Δ.Σ ή του Σ.τ.Α και να ζητήσει την εγγραφή του, οπότε αποκτά την ιδιότητα του μέλους μετά την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης. Η προσφυγή στο δικαστήριο δεν προϋποθέτει την εξάντληση της διαδικασίας ενώπιον του Σ.τ.Α.


ΆΡΘΡΟ 8
Τα εκλογικά δικαιώματα του μέλους ενεργοποιούνται μετά έξι μήνες από την εγγραφή του .

ΆΡΘΡΟ 9
Το μέλος της Π.O.Ε. χάνει αυτήν την ιδιότητα του στις εξής περιπτώσεις:
Α) Λόγω αποχωρήσεως. Για την αποχώρηση μέλους απαιτείται η υποβολή δηλώσεως αποχωρήσεως από τον πρόεδρο του Δ.Σ του μέλους, συνοδευόμενη από επικυρωμένο κατά το άρθρο 5 παρ. Α 1 αντίγραφο της απόφασης του οργάνου του μέλους που είναι κατά το καταστατικό του αρμόδιο να αποφασίζει τη συμμετοχή του σε δευτεροβάθμια οργάνωση καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού όπως ισχύει μετά τις τυχόν τροποποιήσεις. Το Δ.Σ της Π.O.Ε. εισάγει την δήλωση αποχωρήσεως στην πρώτη μετά την κατάθεσή της συνεδρίαση και αν διαπιστώσει ότι τηρήθηκαν οι παραπάνω διατυπώσεις αποφασίζει τη διαγραφή του αιτούντος μέλους και αυτή η απόφαση ισχύει από την μέρα που λαμβάνεται.
Β) Λόγω μη εκπληρώσεως των οικονομικών υποχρεώσεων του μέλους απέναντι στην Π.Ο.Ε επί τρία χρόνια υπό την προϋπόθεση ότι το προς διαγραφή μέλος θα κληθεί εγγράφως να τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις εντός ευλόγου χρόνου που δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός μηνός και μεγαλύτερος των τριών μηνών . Η σχετική απόφαση του Δ.Σ της Π.Ο.Ε. έχει ενέργεια μετά 6 μήνες από την μέρα του πρώτου μετά από αυτήν Σ.τ.Α. οπότε και πραγματοποιείται η διαγραφή . Μέχρι τότε το υπό διαγραφή μέλος μπορεί να τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του και να αποφύγει τη διαγραφή. Η πιστοποίηση της οικονομικής τακτοποίησης και η άρση του λόγου διαγραφής γίνεται με απόφαση του Δ.Σ της Π.Ο.Ε. στην πρώτη μετά την τακτοποίηση συνεδρίαση του.
Γ) Λόγω αποβολής. Η απόφαση αποβολής μέλους λαμβάνεται μόνο από το Σ.τ.Α και με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. Η απόφαση αυτή δεν παράγει αποτελέσματα πριν περάσουν 6 μήνες από τη λήψη της, εντός όμως δύο μηνών από την έναρξη των αποτελεσμάτων της το Δ.Σ της Π.Ο.Ε υποχρεούται να διαγράψει το μέλος. Το μέλος αποβάλλεται μόνο για λόγους που συνιστούν βαρύτατη παράβαση του καταστατικού της Π.Ο.Ε. Δεν επιτρέπεται αποβολή χωρίς να κληθεί σε απολογία το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος. Η απολογία είτε υποβάλλεται εγγράφως στο Σ.τ.Α. είτε αναπτύσσεται προφορικά ενώπιον αυτού από εκπρόσωπό του διωκόμενου μέλους, νόμιμα εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ αυτού .
Δ) Λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από δύο τουλάχιστον συνεχόμενα εκλογοαπολογιστικά Σ.τ.Α. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ και παράγει αποτελέσματα από την επόμενη ημέρα του πρώτου μετά την απόφαση τακτικού Σ.τ.Α. Επανεγγραφή του διαγραφέντος για αυτόν τον λόγο μέλους είναι δυνατή μόνο μετά την παρέλευση 1 έτους από τη διαγραφή του .

ΆΡΘΡΟ 10
Τα μέλη της Π.Ο.Ε. οφείλουν μεταξύ τους αλληλεγγύη καθώς και να συμβάλλουν κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού στην πρόοδο , την επιτυχία και την ευόδοση των σκοπών της Π.Ο.Ε. και των Συνδέσμων Ποντιακών Σωματείων (στο εξής: Σ.Πο.Σ) .
ΆΡΘΡΟ 11
Τα μέλη της Π.Ο.Ε. δικαιούνται ίση μεταχείριση από τα όργανα διοίκησης της Π.Ο.Ε και των Σ.Πο.Σ.


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΟΡΟΙ

ΆΡΘΡΟ 12
Πόροι της Π.Ο.Ε είναι :

1) Το δικαίωμα εγγραφής του μέλους που καθορίζεται σε 50 Ευρώ.
2) Η ετήσια ελάχιστη συνδρομή που καθορίζεται σε 50 Ευρώ .
Το δικαίωμα εγγραφής καθώς και η ετήσια ελάχιστη συνδρομή μπορεί να ανακαθορίζεται εκάστοτε από το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε μόνο μια φορά στη διάρκεια της θητείας του και εντός του πρώτου εξαμήνου της. Η ετήσια συνδρομή εξειδικεύεται με απόφαση του Δ.Σ για κάθε μέλος σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας με βάση τον αριθμό των αντιπροσώπων με τους οποίους είχε δικαίωμα κάθε μέλος να λάβει μέρος στο τελευταίο εκλογοαπολογιστικό Σ.τ.Α. Οι συνδρομές των μελών εισπράττονται με μέριμνα των περιφερειακών συμβουλίων και διατίθενται για τις ανάγκες των Σ.Πο.Σ. Ειδικώς για τα σωματεία Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών η ετήσια συνδρομή καθορίζεται συμβολικά στο ποσό των 5€.
3) Οι έκτακτες εισφορές, τις οποίες μπορεί να αποφασίσει το Σ.τ.Α προς ενίσχυση της Π.Ο.Ε. ή το Δ.Σ με πλειοψηφία τουλάχιστον 12 ψήφων .
4) Οι κάθε είδους επιχορηγήσεις από φορείς δημοσίου δικαίου.
5) Οι δωρεές φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
6) Κληρονομιές και κληροδοσίες. Αυτές γίνονται δεκτές με απόφαση του Δ.Σ της Π.Ο.Ε. και πάντοτε με το ευεργέτημα της έπ’ ωφελεία απογραφής .
7) Έσοδα από υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.


ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΆΡΘΡΟ 13
Στο εσωτερικό της Π.Ο.Ε. λειτουργούν οι Σύνδεσμοι μελών με την ονομασία «Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων» - (Σ.Πο.Σ) κατά γεωγραφικές περιφέρειες ως εξής:
1. Σ.Πο.Σ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2. Σ.Πο.Σ Δυτικής Μακεδονίας - Ηπείρου
3. Σ.Πο.Σ Κεντρικής Μακεδονίας – Θεσσαλίας
4. Σ.Πο.Σ Νομού Θεσσαλονίκης
5. Σ.Πο.Σ Νότιας Ελλάδας - Νήσων


ΑΡΘΡΟ 14
Οι Σ.Πο.Σ. δεν έχουν δική τους νομική προσωπικότητα. Σκοπός τους είναι η συνεργασία και ο συντονισμός των μελών κατά γεωγραφική περιφέρεια και η διευκόλυνση εκπλήρωσης του σκοπού της Π.Ο.Ε .

ΆΡΘΡΟ 15
Όργανα των Σ.Πο.Σ. είναι η περιφερειακή Σύνοδος των μελών και το Περιφερειακό Συμβούλιο( στο εξής: Π.Σ) .

ΆΡΘΡΟ 16
Η περιφερειακή Σύνοδος των μελών απαρτίζεται από τον Πρόεδρο κάθε σωματείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από ένα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε τακτικά μεν κατ’ έτος, εντός του πρώτου εξαμήνου, εκτάκτως δε όποτε το αποφασίσει το Π.Σ. Τη Σύνοδο συγκαλεί ο πρόεδρος του Π.Σ. σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από αυτόν και γνωστοποιείται προς τους προέδρους των μελών τουλάχιστον 10 μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία . Εάν ο Πρόεδρος του Π.Σ παραλείψει να συγκαλέσει τη Σύνοδο ή αν για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται ο Πρόεδρος , τη σύνοδο συγκαλεί ο αντιπρόεδρος του Π.Σ .

ΆΡΘΡΟ 17
Η Περιφερεαική σύνοδος των μελών αποφασίζει επί θεμάτων που αφορούν την εκπλήρωση του σκοπού του Σ.Πο.Σ και εκλέγει το Π.Σ

ΆΡΘΡΟ 18
Το Π.Σ αποτελείται από 9 μέλη εκλεγόμενα από ενιαίο ψηφοδέλτιο με μυστική ψηφοφορία κατά σειρά εκλογής με βάση τον αριθμό σταυρών προτιμήσεως . Κάθε μέλος μπορεί να θέσει μέχρι πέντε σταυρούς προτιμήσεως. Οι μη εκλεγόμενοι θεωρούνται επιλαχόντες. Το αργότερο εντός εφτά ημερών τα εκλεγέντα τακτικά μέλη συγκροτούνται σε σώμα ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Δεν μπορεί κανείς να φέρει το αξίωμα του Προέδρου του Π.Σ. για χρονικό διάστημα άνω των εννέα ετών. Ο αντιπρόεδρος του Π.Σ θα προέρχεται από διαφορετικό νομό από το νομό προέλευσης του Προέδρου.

ΆΡΘΡΟ 19
Ειδικά για την εκλογή του Π.Σ η Περιφερειακή Σύνοδος των Μελών . συγκαλείται μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της Π.Ο.Ε., είναι το ίδιο για όλους τους Σ.Πο.Σ. και η καταληκτική ημερομηνία του απέχει τουλάχιστον ένα μήνα από την ημερομηνία του Σ.τ.Α. όταν αυτό έχει εκλογοαπολογιστικό χαρακτήρα .

ΆΡΘΡΟ 20
Η εκλογή του Π.Σ γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη του απερχόμενου Π.Σ .


ΆΡΘΡΟ 21
Η έδρα του Π.Σ και ο τόπος συνεδριάσεων του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της περιφέρειας και το ίδιο μεριμνά για την γραμματειακή υποστήριξή του.

ΆΡΘΡΟ 22
Το Π.Σ συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά το τρίμηνο εκτάκτως δε όποτε το αποφασίσει ο Πρόεδρος ή το προτείνουν εγγράφως τρία τουλάχιστον μέλη του Π.Σ . Τα μέλη του Π.Σ ειδοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο τουλάχιστον 3 μέρες πριν τη συνεδρίαση.

ΆΡΘΡΟ 23
Εάν ο Πρόεδρος του Π.Σ. παραλείψει να συγκαλέσει μια τακτική Περιφερειακή Σύνοδο των μελών ή το Π.Σ σε δύο συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα του και καλείται ο προπορευόμενος στην σειρά των επιλαχόντων, με τη συμμετοχή του οποίου και ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου , εκλέγεται νέος Πρόεδρος . Ειδικά για την περίπτωση αυτή ο Αντιπρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Π.Σ το αργότερο εντός δύο μηνών από της εκπτώσεως του Προέδρου.


ΆΡΘΡΟ 24
Εάν μέλος του Π.Σ δεν προσέλθει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδικαίως και καλείται ο προπορευόμενος στη σειρά των επιλαχόντων συμβούλων.

ΆΡΘΡΟ 25
Όπου υπάρχει κενό ρύθμισης της λειτουργίας των Σ.Πο.Σ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία της Π.Ο.Ε. .


ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
0ΡΓΑΝΑ Π.Ο.Ε.

Α.
ΓΕΝΙΚΑ


ΆΡΘΡΟ 26
Όργανα της Π.Ο.Ε. είναι η Γενική Συνέλευση των μελών που θα ονομάζεται Συνέδριο των Αντιπροσώπων ( Σ.τ.Α ), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) και η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε).


Β.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΆΡΘΡΟ 27
Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων ( Σ.τ.Α) είναι το ανώτατο όργανο της Π.Ο.Ε.

ΆΡΘΡΟ 28
Το Σ.τ.Α. συγκαλείται από το Δ.Σ. και συνέρχεται τακτικά μεν κάθε χρόνο κατά τους μήνες Οκτώβριο ή Νοέμβριο εκτάκτως δε :
Α) Όταν το αποφασίζει το Δ.Σ της Π.Ο.Ε
Β) Όταν το ζητήσει το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Π.Ο.Ε .
Γ) Όταν το ζητήσουν τρία τουλάχιστον περιφερειακά συμβούλια.
Το έκτακτο Σ.τ.Α συνέρχεται το αργότερο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία καταθέσεως της σχετικής αίτησης. Δεν μπορεί να ζητηθεί η σύγκληση εκτάκτου Συνεδρίου προ της παρελεύσεως εξαμήνου από το τελευταίο τακτικό ή έκτακτο Συνέδριο.
Τα τακτικά Συνέδρια των αντιπροσώπων θα συνέρχονται εναλλάξ στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Τα εκλογοαπολογιστικά συνέρχονται πάντοτε στην έδρα της ομοσπονδίας στην Θεσσαλονίκη.

ΆΡΘΡΟ 29
Αν το Δ.Σ παραλείψει να συγκαλέσει τακτικό Σ.τ.Α. ή έκτακτο στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου 28 εκπίπτει αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή δεν καλούνται οι επιλαχόντες αλλά διορίζεται προσωρινό Δ.Σ από το δικαστήριο.


ΆΡΘΡΟ 30
Στα Σ.τ.Α. συμμετέχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέχρι την ημέρα του Συνεδρίου μέλη.


ΆΡΘΡΟ 31
Α) Στα εκλογοαπολογιστικά Σ.τ.Α. συμμετέχουν 2 αντιπρόσωποι από κάθε σωματείο. Ο ένας θα είναι ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ του σωματείου οριζόμενο από το Δ.Σ . Ο άλλος μπορεί να είναι οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ μέλος του σωματείου. Τα σωματεία που στην τελευταία εκλογοαπολογιστική συνέλευσή τους ψήφισαν πάνω από 300 μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στα εκλογοαπολιστικά Σ.τ.Α και με τρίτο αντιπρόσωπό τους.
Για την νομμιμοποίηση των αντιπροσώπων πρέπει να προσκομίζονται φωτοτυπίες από το πρωτότυπο :
Α)Του πρακτικού κατάρτισης του Δ.Σ σε σώμα .
Β)Πρακτικό του Δ.Σ διορισμού των αντιπροσώπων
Γ)Σε περίπτωση συμμετοχής και τρίτου αντιπροσώπου, αντίγραφο πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των ψηφισάντων κατά την τελευταία εκλογοαπολογιστική συνέλευση.
Η αναγνώριση της ταυτότητας του αντιπροσώπου θα γίνεται με επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο παραστατικό που θα φέρει την φωτογραφία του.


Β) Σε όλα τα άλλα Σ.τ.Α τα μέλη συμμετέχουν μόνο δια των Προέδρων τους ή των αναπληρωτών τους ή δια αντιπροσώπου διοριζόμενου από το Δ.Σ τους .

ΆΡΘΡΟ 32
Κάθε αντιπρόσωπος διαθέτει μια ψήφο .

ΆΡΘΡΟ 33
Την απόφαση για τη σύγκληση του Σ.τ.Α λαμβάνει το Δ.Σ της Π.Ο.Ε. τουλάχιστον δύο μήνες πριν την ημερομηνία σύγκλισης αυτού και τα μέλη προσκαλούνται με επιστολές τουλάχιστον πριν 30 μέρες, κριτήριο δε για την προθεσμία είναι η ημερομηνία ταχυδρόμησης της πρόσκλησης. Η πρόσκληση για τη σύγκλιση του Σ.τ.Α όταν έχει ως θέμα εκλογοαπολογιστικό δημοσιεύεται 15 μέρες πριν, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας που εκδίδονται η μια στην Αθήνα και η άλλη στη Θεσσαλονίκη.

ΆΡΘΡΟ 34
Όταν το Σ.τ.Α έχει ως θέμα και αρχαιρεσίες, το Δ.Σ της Π.Ο.Ε. μπορεί να καθορίσει την διάρκεια του Σ.τ.Α. σε δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή, ήτοι Σάββατο για τα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης και Κυριακή αποκλειστικά για αρχαιρεσίες.

ΆΡΘΡΟ 35
Το Σ.τ.Α συνεδριάζει νόμιμα αν παρευρεθούν σ’ αυτό τουλάχιστον ο μισός αριθμός συν ένα των αντιπροσώπων των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη μέρα του συνεδρίου, αυτό επαναλαμβάνεται με την ίδια ημερήσια διάταξη , στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο και είναι σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό προσερχομένων αντιπροσώπων .

ΆΡΘΡΟ 36
Μόλις διαπιστωθεί η απαρτία εκλέγονται από τους αντιπροσώπους ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συνεδρίου και σε περίπτωση αρχαιρεσιών εκλέγεται 5μελής εφορευτική επιτροπή με Πρόεδρο εκλεγόμενο από το ίδιο το Συνέδριο.

ΆΡΘΡΟ 37
Οι ψηφοφορίες για λήψη απόφασης του Σ.τ.Α. είναι φανερές και γίνονται δια ανατάσεως της χειρός. Η ψηφοφορία για την εκλογή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι μυστική και γίνεται ως εξής:
Σε κάθε αντιπρόσωπο - εκλογέα η Εφορευτική Επιτροπή δίνει ένα φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Π.Ο.Ε και μονογραφημένο από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής ή και από άλλα μέλη τα οποία ορίζονται με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής καταγραφόμενη στα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής. Μετά ο εκλογέας οφείλει να αποσυρθεί στον ξεχωριστό χώρο( παραβάν ) και εκεί σταυροδοτεί μυστικά και κλείνει το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο που του έχει παραδοθεί .Στη συνέχεια κολλάει το φάκελο, επιστρέφει και το δείχνει στην εφορευτική επιτροπή και το ρίχνει μέσα στην κάλπη . Απαγορεύεται στον εκλογέα να ψηφίσει αν δεν τηρήσει αυτή τη διαδικασία

ΆΡΘΡΟ 38
Όλες οι αποφάσεις του Σ.τ.Α λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων .ΆΡΘΡΟ 39
Στην τακτική Γενική Συνέλευση εκτός των άλλων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Λογοδοτεί το Δ.Σ και εκθέτει τα πεπραγμένα του.
Διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Συζητείται η λογοδοσία και τα πεπραγμένα του Δ.Σ και λαμβάνονται αποφάσεις του Σ.τ.Α. έπ’ αυτών.
Γίνονται ανά τριετία αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.


Γ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 40
Η Π.Ο.Ε. διοικείται από 19μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο ανά τριετία.

ΆΡΘΡΟ 41
Στο Δ.Σ. συμμετέχουν εκ του αξιώματός τους οι Πρόεδροι των Π.Σ. . οι οποίοι ως εκ τούτου δεν έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Δ.Σ.

ΆΡΘΡΟ 42
Η εκλογή των υπολοίπων μελών του Δ.Σ γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και μυστική ψηφοφορία όπως περιγράφεται στο άρθρο 37 του παρόντος. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο αντιπρόσωποι που μετέχουν νομίμως στο Συνέδριο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας σε σταυρούς προτιμήσεως. Κάθε αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να θέσει μέχρι 7 σταυρούς προτιμήσεως για το Δ.Σ και μέχρι 2 σταυρούς για την εξελεγκτική επιτροπή. Οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες και καλούνται σε κενούμενες θέσεις μελών του Δ.Σ κατά σειρά των σταυρών προτιμήσεως που έλαβαν.

ΆΡΘΡΟ 43
Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται στο Δ.Σ της Π.Ο.Ε. το αργότερο 7 μέρες πριν την ημέρα της πρώτης σύγκλισης της Γ.Σ. και το Δ.Σ. οφείλει πριν 5 μέρες από την ίδια ημερομηνία να αποστείλει τα ονόματα στο τυπογραφείο για να συνταχθεί ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά των ονομάτων των υποψηφίων .

ΆΡΘΡΟ 44
Τα αξιώματα στο Δ.Σ και την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τιμητικά και άμισθα. Απαγορεύεται η σύναψη συμβάσεως εργασίας ή έργου και γενικότερα κάθε προσοδοφόρα σχέση μεταξύ της Π.Ο.Ε. και μέλους ή συγγενούς μέλους του Δ.Σ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής μέχρι δευτέρου βαθμού ή συζύγου .


ΆΡΘΡΟ 45
Το Δ.Σ συγκροτείται σε σώμα μέσα σε 10 μέρες από την εκλογή του, συγκαλούμενο προς τούτο από τον πλειοψηφούντα σύμβουλο . Στη συνεδρίαση αυτή και υπό την προεδρία του πλειοψηφούντος συμβούλου τα εκλεγέντα μέλη εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο , τον Γενικό Γραμματέα , τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Η εκλογή γίνεται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Όταν ο Πρόεδρος προέρχεται από μέλος με έδρα την Β. Ελλάδα, η εκλογή του Α’ Αντιπροέδρου θα γίνεται αποκλειστικά μεταξύ συμβούλων που προέρχονται από την Νότια Ελλάδα και θα στεγάζεται στο μόνιμο γραφείο της Π.Ο.Ε στην Αθήνα.


ΆΡΘΡΟ 46
Δεν μπορεί κανείς να φέρει το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. συνολικά για χρονικό διάστημα άνω των εννέα ετών. Ο διατελέσας πρόεδρος του Δ.Σ ανεξαρτήτως χρόνου θητείας δικαιούται και καλείται να συμμετέχει με συμβουλευτική γνώμη στις συνεδριάσεις του Δ.Σ χωρίς όμως ψήφο.


ΆΡΘΡΟ 47
Η θητεία του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τρία χρόνια.

ΆΡΘΡΟ 48
Το Δ.Σ συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία 10 τουλάχιστον μελών.

ΆΡΘΡΟ 49
Οι αποφάσεις του Δ.Σ λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η πρόταση που έχει υπέρ αυτής την ψήφο του Προέδρου.


ΆΡΘΡΟ 50
Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικώς μεν μια φορά το μήνα και εκτάκτως όσες φορές παραστεί ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου ή εφόσον ζητηθεί αυτό από 5 τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ με έγγραφή αίτηση τους προς τον Πρόεδρο. Το Δ.Σ συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου προσϋπογεγραμμένη από τον Γενικό Γραμματέα. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την ημέρα και την ώρα συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται στα μέλη του Δ.Σ τουλάχιστον 3 μέρες πριν τη συνεδρίαση.

ΆΡΘΡΟ 51
Κάθε μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις, αφού πρώτα προσκληθεί από τον πρόεδρο να παράσχει εξηγήσεις, με απόφαση του Δ.Σ. θεωρείται αυτοδικαίως παραιτηθέν και καλείται στη θέση του ο κατά σειράν επιλαχών κατά τις αρχαιρεσίες. Αν παραιτηθεί κωλύεται ή εκλείψει ο πρόεδρος καλείται στο Δ.Σ ο επόμενος επιλαχών σύμβουλος και το Δ.Σ υπό τη νέα του σύνθεση εκλέγει τον νέο Πρόεδρο για το υπόλοιπο της θητείας του.

ΆΡΘΡΟ 52
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε. :
1) Εκπροσωπεί της Ομοσπονδία ενώπιον των Διοικητικών ή Δικαστικών Αρχών και σε κάθε εξώδικη πράξη και έναντι κάθε τρίτου, εφόσον όμως η επιχειρούμενη πράξη είναι δεσμευτική ή επιβαρυντική για την Π.Ο.Ε. απαιτείται να έχει προηγούμενη εξουσιοδότηση από το Δ.Σ., εκτός κι αν πρόκειται για δίκες κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων ή συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση.
2) Διευθύνει τις Συνεδριάσεις του Δ.Σ
3) Συντάσσει μαζί με τον Γ.Γ την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
4) Εποπτεύει την εφαρμογή του καταστατικού .
5) Ελέγχει το ταμείο, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής και τις αποδείξεις για είσπραξη .
Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ σε όλα τα καθήκοντα του και τις υποχρεώσεις.


ΆΡΘΡΟ 53
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει υπό την εποπτεία του Προέδρου το Γραφείο της Π.Ο.Ε., τηρεί την αλληλογραφία, το αρχείο με τα βιβλία, διαβάζει τα εισερχόμενα έγγραφα και θέτει υπ’ όψιν του Προέδρου όσα κρίνει σημαντικά, συντάσσει τα εξερχόμενα έγγραφα και τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο. Συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και ενεργεί τις εγγραφές και διαγραφές μελών που αποφασίζονται από το Δ.Σ. Τον Γ.Γ. όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα .

ΆΡΘΡΟ 54
Ο ταμίας τηρεί το ταμείο της Π.Ο.Ε., το βιβλίο με τα περιουσιακά στοιχεία της και τα μπλοκ διπλοτύπων εισπράξεων και πληρωμών. Ενεργεί κάθε είσπραξη, με έκδοση της διπλότυπης απόδειξης . Τα διπλότυπα είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο. Δίνει λογαριασμό για την κατάσταση του ταμείου στον Πρόεδρο, το Δ.Σ και την Εξελεγκτική Επιτροπή κάθε φορά που θα του ζητηθεί. Τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων, ενεργεί κατά πάγια εξουσιοδότηση κάθε κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων από τις τράπεζες με όριο ποσού αναλήψεων και κατοχής εις χείρας του, καθοριζόμενο κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ . Γενικά διαχειρίζεται την περιουσία της Π.Ο.Ε. υπεύθυνα και σύμφωνα με τις εντολές του Δ.Σ., τις αποφάσεις του Σ.τ.Α , το καταστατικό και το Νόμο με πνεύμα πλήρους διαφάνειας. Στα παραστατικά πληρωμών αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός του πρακτικού του Δ.Σ. που προβλέπει τη δαπάνη εκτός αν είναι τρέχουσα δαπάνη.

ΆΡΘΡΟ 55
Το Δ.Σ μπορεί να συγκροτεί Ειδικές Επιτροπές στις οποίες αναθέτει κατά την κρίση του την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού. Στις επιτροπές αυτές μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη του Δ.Σ . Συντονιστές των επιτροπών ορίζονται πάντοτε μέλη του Δ.Σ
Το Δ.Σ μπορεί κατά την κρίση του να συγκαλεί τα Π.Σ σε κοινή σύσκεψη γνωμοδοτικού χαρακτήρα για σημαντικά θέματα .

Δ.
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΆΡΘΡΟ 56
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται όταν και για όσο χρόνο εκλέγεται και το Δ.Σ της Π.Ο.Ε. και προΐσταται σ’ αυτήν αυτός που συγκέντρωσε κατά τις αρχαιρεσίες τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως. Αν αδειάσει η θέση μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής στην θέση του καλείται ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών.

ΆΡΘΡΟ 57
Στα καθήκοντα της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της χρηματικής διαχείρισης της Π.Ο.Ε. και η υποβολή στο Σ.τ.Α της σχετικής έκθεσής της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή καλείται εγγράφως σε έλεγχο της διαχείρισης από τον Πρόεδρο ή από τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ της Π.Ο.Ε. όποτε κρίνουν αυτοί σκόπιμο. Δικαιούται όμως η Εξελεγκτική Επιτροπή ανά εξάμηνο να ελέγχει τη χρηματική διαχείριση της Π.Ο.Ε.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή οφείλει εντός 5 ημερών από την πρόσκλησή της να προσέλθει για τον έλεγχο των τιθεμένων στην διάθεσή της στοιχείων, βιβλίων κ.λ.π και όλων εκείνων τα οποία ήθελε αυτή ζητήσει.ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 58

Επίτιμοι Πρόεδροι της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος ανακηρύσσονται με απόφαση των εκλογοαπολογιστικών Σ.τ.Α και ύστερα από απόφαση και πρόταση του Δ.Σ οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Δ,Σ και προσωπικότητες που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην ομοσπονδία και τον ποντιακό ελληνισμό ευρύτερα.
Επίτιμα μέλη του Δ.Σ και με την ιδιότητα που έφεραν σ’ αυτό ανακηρύσσονται με απόφαση των εκλογοαπολογιστικών Σ.τ.Α ύστερα από πρόταση του Δ.Σ οι διατελέσαντες μέλη του Δ.Σ και προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην ομοσπονδία και τον ποντιακό ελληνισμό ευρύτερα.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 59
Η Π.Ο.Ε. τηρεί τα παρακάτω βιβλία και στοιχεία:
Βιβλίο Μητρώου Μελών
Βιβλίο Πρακτικών Σ.τ.Α.
Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Βιβλίο Πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής
Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων
Βιβλίο Ταμείου
Διπλότυπα Εισπράξεων
Διπλότυπα Πληρωμών
Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων


ΆΡΘΡΟ 60
Η Π.Ο.Ε. έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει ολογράφως την επωνυμία Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος , το έτος Ίδρυσης και στη μέση έχει έμβλημα το Φροντιστήριο Τραπεζούντας και τον Μονοκέφαλο Αετό. Την ευθύνη φύλαξης της σφραγίδας φέρει ο Γ.Γ.


ΆΡΘΡΟ 61
Για κάθε θέμα που υπάρχει κενό στο παρόν καταστατικό, αρμόδιο για την αντιμετώπιση και ρύθμιση του είναι το Σ.τ.Α καθώς επίσης και το Δ.Σ. αλλά με ομόφωνη απόφαση του .

ΆΡΘΡΟ 62
Οι περί σωματείων διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των άλλων σχετικών νόμων αναπληρώνουν τις όποιες ελλείψεις του καταστατικού. Η διαφανής λειτουργία των οργάνων της Π.Ο.Ε τελεί υπό μόνο τον περιορισμό της νομοθεσίας περί προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

ΆΡΘΡΟ 63
Το παρόν καταστατικό ψηφίστηκε κατ’ άρθρα και στο σύνολο του από το έκτακτο Συνέδριο των Αντιπροσώπων που συνήλθε στις 25-4-2010 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης .


ΆΡΘΡΟ 64
Το καταστατικό της Π.Ο.Ε. τροποποιείται από το συγκαλούμενο προς το σκοπό αυτό Σ.τ.Α που βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ’ αυτήν η απόλυτη πλειοψηφία των αντιπροσώπων των μελών της Π.Ο.Ε και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων .


ΆΡΘΡΟ 65
Η Ομοσπονδία διαλύεται με απόφαση του Σ.τ.Α. συγκαλούμενο με αυτό το θέμα και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα ¾ των αντιπροσώπων μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων . Το ίδιο Συνέδριο με την ίδια πλειοψηφία αποφασίζει για την τύχη της κινητής και ακίνητης περιουσίας. Εάν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων τότε επικρατεί και αποτελεί απόφαση η πλειοψηφούσα πρόταση .